#gruemenu.grue

logo Platform Almere Centrum

Platform Almere Centrum (PAC) is het bewonersplatform van Almere Centrum. Bewoners uit diverse delen van het centrum werken met elkaar samen en bekijken hoe De Minst Normale Woonwijk nóg aantrekkelijker gemaakt kan worden. Lees verder...

Het Ondergronds Afval Transportsysteem (OAT) was één van de onderwerpen van de politieke markt van 13 november 2014. PAC heeft spreektijd aangevraagd en gekregen. De tekst die is uitgesproken, treft u hieronder aan.

 

Geachte gemeenteraadsleden,

Wie had ooit gedacht dat burgers zich druk zouden maken over de manier waarop afval wordt opgehaald? Waarschijnlijk niemand. Het interesseert burgers niet of huisvuil wordt opgehaald via verrijdbare containers of via ondergrondse inzamelingdepots. Tenzij zij hebben meebetaald aan een uniek inzamelsysteem en met de gemeente duidelijke afspraken hebben gemaakt over aanschaf, onderhoud, gebruik en vervanging van het betreffende systeem èn deze afspraken hebben vastgelegd in notariële aktes. Dit geldt voor de bewoners van De Minst Normale Woonwijk: Almere Centrum.  

Coalitieakkoord
De Ontwikkelingscombinatie Almere Hart CV heeft ruim 10 jaar geleden al een stap gezet in de samenwerking tussen burgers en gemeente om onze stad verder vorm te geven. Economische ontwikkelingen en politieke verschuivingen zijn geen reden gebleken om van deze koers af te wijken. Sterker nog: “Meer dan ooit leeft de wens samen met de inwoners van Almere onze stad verder tot bloei te brengen op basis van vertrouwen, respect en gelijkwaardigheid.” Mocht de vorige zin u niet bekend voorkomen, dan verwijs ik u graag naar de 3e alinea op pagina 5 van het coalitieakkoord. Vanavond vraag ik onder andere uw aandacht voor de drie waarden van de coalitie: vertrouwen, respect en gelijkwaardigheid.

Vertrouwen
In notariële aktes is vastgelegd dat de gemeente zich, inzake het OAT, verplicht “de (…) leidingen met bijbehorende apparatuur en overige werken voor de aansluiting op het Ondergronds Afval Transportsysteem intact te laten, alsmede het onderhoud, de reparatie en de eventuele vernieuwing daarvan zonder belemmering steeds toe te staan en te gedogen alsmede te waarborgen dat (…) een ongestoord gebruik van het Ondergronds Afval Transportsysteem te allen tijde mogelijk is.” Hoe integer is een gemeente die eenzijdig afspraken met bewoners opzegt? Het beëindigen van het OAT tast het vertrouwen van burgers in de gemeente aan, terwijl vertrouwen één van de kernwaarden van deze coalitie is.

Respect
De tweede kernwaarde, respect, is niet van toepassing op de manier waarop de gemeente met de grootste groep vaste gebruikers van het OAT om is gegaan. In 2013 is twee maal door centrumbewoners aangegeven dat zij betrokken willen worden bij het onderzoek naar het OAT. Twee maal is dit signaal genegeerd. Anderhalve week nadat wij sommigen van u hebben rondgeleid door enkele wooncomplexen, is in opdracht van Leefbaar Almere en PvdA een raadspanelonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek getuigt van zeer weinig respect voor de Almeerder. Zoals meerdere respondenten aangeven, is de vraagstelling erg sturend richting de door Leefbaar en PvdA gewenste conclusie. Meerdere respondenten geven ook aan dat de aangeboden informatie te summier en zelfs onjuist is. Wellicht kunt u uitleggen op welke wijze het verschaffen van onvolledige en onjuiste informatie getuigt van respect voor de burger en waarom de burger een dergelijke overheid moet vertrouwen en respecteren.

Gelijkwaardigheid
Over de derde waarde, gelijkwaardigheid, wil ik nog het volgende kwijt. Tijdens de politieke markt van 15 mei 2014 is aan de onderzoekscommissie gevraagd of is onderzocht hoe gebruikers het OAT ervaren. Uw onderzoekscommissie gaf aan dat dit “niet relevant” is. Graag benadruk ik nogmaals dat de grootste groep vaste gebruikers een overeenkomst met u heeft gesloten. Alleen op basis van dit gegeven zouden de centrumbewoners al als gelijkwaardige gesprekspartner behandeld moeten worden en niet als een partij wiens mening “niet relevant” is.

Gevolgen beëindigen OAT
Vanuit Platform Almere Centrum zijn wij sterk voorstander van een samenwerking tussen gemeente en burgers, op basis van vertrouwen, respect en gelijkwaardigheid. Wij willen het beste voor onze stad, onze woonwijk en uiteraard ook voor ons eigen woongenot. Beëindigen van het OAT is echter niet het beste voor onze stad, onze woonwijk of ons eigen woongenot. Beëindigen van het OAT leidt tot verdere verloedering van onze stad. In de Atlas voor Nederlandse Gemeenten 2014 staat Almere op de laatste plaats in de Top 50 van gemeenten met de minste verloedering. Dat wij niet verder kunnen dalen, is geen reden om voor verdere verloedering te zorgen.

In onze brief van 2 juni 2014 en tijdens de rondleidingen van 1 en 10 september jl. gaven wij al aan dat beëindigen van het OAT grote gevolgen heeft:

  • De voorgestelde alternatieven om vuilnis in te zamelen zijn om praktische redenen niet realiseerbaar. Centrumbewoners zullen met volle vuilniszakken door het winkelcentrum moeten sjouwen.
  • Minder valide bewoners kunnen niet meer zelfstandig hun vuilnis weggooien. Zij hebben bewust gekozen voor een appartementencomplex met een inpandige aansluiting op het OAT. Zij zullen gedwongen worden te verhuizen naar een woning met een ander systeem voor huisvuilinzameling.
  • Lekkende vuilniszakken zorgen voor vervuiling van het straatbeeld en de verspreiding van onaangename geuren in het winkelgebied.
  • Vuilniscontainers in parkeergarages leiden structureel tot minder parkeerinkomsten en geven bezoekers niet het gevoel dat zij welkom zijn in Almere als zij naast een vuilnisbelt moeten parkeren.
  • Volle ondergrondse containers leiden tot vuilniszakken die het straatbeeld domineren en meeuwen en ongedierte aantrekken. De PvdA heeft vandaag op haar eigen account bij Almere Dichtbij nog aandacht gevraagd voor de overlast die wordt veroorzaakt doordat mensen vuilniszakken naast een ondergronds inzameldepot plaatsen. Als PvdA en Leefbaar hun zin krijgen en het OAT wordt beëindigd, zal dezelfde situatie zich voordoen in Almere Centrum.


Beëindigen van het OAT betekent ook dat Almere Centrum minder groen wordt:

  • Het stadscentrum is niet gebouwd voor vuilniswagens die de luchtkwaliteit negatief beïnvloeden.
  • De milieuvriendelijke manier van afvalinzameling die mogelijk is met het OAT, sluit prima aan op Growing Green Cities. Een eventueel besluit om met het OAT te stoppen, staat haaks op de gedachte behorende bij Growing Green Cities.


Namens Platform Almere Centrum verzoek ik u om te handelen conform het coalitieakkoord: samenwerken met de inwoners op basis van vertrouwen, respect en gelijkwaardigheid. Met het in stand houden van het OAT voldoet u aan uw eigen coalitieakkoord.

Dank voor uw aandacht.